Sisteme Giriş Dosyaları
Önceki Bash Kabuğu Sonraki
Sisteme Giriş Dosyaları
Sisteme girerken her giriş anında çalıştırılan birtakım dosyalar bulunur. Bash kabuğu ile doğrudan ilgili olan giriş dosyaları arasında
/etc/profile
~/.bash_profile
~/.bash_login
~/.profile
~/.bashrc
sayılabilir. Kullanıcı bu dosyaların kendine ait olanlarını dilediği gibi değiştirebilir. Sisteme girerken tanımlamak istediği değişkenleri tanımlar, çalıştıracaği programları yazar. /etc/profile dosyasını tüm kullanıcılar ortak kullanır. Her kullanıcı sisteme girdiğinde sistem tarafından bu dosya çalıştırılır. Bu dosyada kullanıcıların ihtiyacına yönelik özel sistem değişkenleri bulunur, ek olarak birtakım kontrol ve kayıt işlemleri yapılır.
Örnek bir /etc/profile dosyası şekildeki gibidir.
if [ "$TERM" = "" -o "$TERM" = "unknown" ]; then
 TERM=linux
fi
#PS1='`hostname`:`pwd`# '
if [ "$SHELL" = "/bin/pdksh" -o "$SHELL" = "/bin/ksh" ]; then
 PS1="! $ "
elif [ "$SHELL" = "/bin/zsh" ]; then
 PS1="%m:%~%# "
elif [ "$SHELL" = "/bin/ash" ]; then
 PS1="$ "
else
 PS1='\h:\w\$ '
fi
PS2='> '
ignoreeof=2
export PATH DISPLAY LESS TERM PS1 PS2 ignoreeof
umask 022
# set up the color-ls environment variables:
if [ "$SHELL" = "/bin/zsh" ]; then
  eval `dircolors -z`
elif [ "$SHELL" = "/bin/ash" ]; then
  eval `dircolors -s`
else
  eval `dircolors -b`
fi
.bashrc dosyası, her bash kabuğu veya alt kabuk çalıştırıldığı anda okunur. Her kabuk programı çalıştırılınca bir alt kabuğa ihtiyaç olduğundan bu durumda .bashrc dosyası da okunacak ve içerdiği değişkenler proram çalışmadan önce tanımlanacaktır. Sistemden çıkarken varsa çalıştırılan dosyanın ismi .bash_logout'tur. Bu dosya ile kullanıcı sistemi terkederken fazladan işlemler yapabilir. Aşağıdaki örnekteki .bash_logout dosyasında kullanıcı sistemden her çıktığında ekran temizlenecek ve en üste 'Hoscakal' yazacaktır.
clear
echo "Hoscakal!"
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Özel Kabuk Değişkenleri Başlangıç Kabuk Programlamaya Giriş
Bir Linux Kitaplığı Sayfası